ബാനർ

കമ്പനി ബഹുമതി

പരിസ്ഥിതി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ യഥാർത്ഥ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് (2020.07.07)


ഒക്യുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ യഥാർത്ഥ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് (2020.07.07)


ഗുണനിലവാര മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒറിജിനൽ (2020.07.07)


സുരക്ഷാ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്


2020 ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് AA+ (2020.08.14)


ടു-ഇൻ-വൺ ഇന്റഗ്രേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അസസ്മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്


Liaoning Jiucheng AAA എന്റർപ്രൈസ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (2021.6)


നാഷണൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്റർപ്രൈസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി


ഹൈടെക് എന്റർപ്രൈസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്2019-12-19


ദേശീയ വ്യാവസായിക ഉൽപ്പന്ന ഉൽപ്പാദന ലൈസൻസ് (യഥാർത്ഥം)


മെട്രോളജി പ്രൊഫഷണലുകൾക്കുള്ള ദേശീയ പ്രായോഗിക പരിശീലന ബേസ്-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്


ആലിബാബ യോഗ്യതയുള്ള വിതരണക്കാരൻ (ഫലകം)


ജർമ്മനിയിലെ ഫ്രോൺഹോഫർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സംയുക്തമായി ഗവേഷണം നടത്തിയ ചൈന-ജർമ്മൻ ഇന്റലിജന്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് (ഇൻഡസ്ട്രി 4.0) ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്രോജക്ട്


1/13